Експертна проблемна комісія

ЕКСПЕРТНА ПРОБЛЕМНА КОМІСІЯ МОЗ ТА НАМН УКРАЇНИ «СТОМАТОЛОГІЯ»
ПОВІДОМЛЯЄ:

Згідно Наказу МОЗ та НАМН України № 322/41 про зміни до Переліку експертних проблемних комісій МОЗ та НАМН України та їх голів від 13.05.2014р затверджено голову та склад Експертної проблемної комісії Міністерства охорони здоров’я та Національної академії медичних наук України «Стоматологія», котра буде працювати на базі Державної установи «Інститут стоматології НАМН України» за адресою 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 11.
На Експертну проблемну комісію МОЗ та НАМН України «Стоматологія» з метою виключення дублювання наукових тематик покладені наступні функції:

 • оцінка сучасного стану наукових досліджень та розробок, визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень;
 • участь у розробці державних, галузевих та регіональних науково-технічних програм з пріоритетних напрямків розвитку медичної науки та охорони здоров’я;
 • розгляд та експертна оцінка тем докторських та кандидатських дисертаційних робіт, наукових проектів, методичних рекомендацій, нововведень, інформаційних листів на етапі їх планування;
 • аналіз наукового кадрового потенціалу за відповідними напрямами, розробка рекомендацій щодо перспективної підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів;
 • участь у конкурсному відборі проектів наукових досліджень та розробок з актуальних напрямів розвитку сфери охорони здоров’я.

 
СКЛАД ЕКСПЕРТНОЇ ПРОБЛЕМНОЇ КОМІСІЇ 
МОЗ ТА НАМН УКРАЇНИ «СТОМАТОЛОГІЯ»

 

 

Скиба 
Василь Якович

заступник директора Державної установи «Інститут стоматології Національної академії медичних наук України» з організаційнометодичної роботи, доктор медичних наук, професор, голова Експертної проблемної комісії

Шнайдер
Станіслав Аркадійович

Директор Державної установи «Інститут стоматології Національної академії медичних наук України», завідувач кафедри загальної стоматології Одеського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор, заступник голови Експертної проблемної комісії

Іванов 
Віталій Степанович

старший науковий співробітник відділення стоматології дитячого віку та ортодонтії Державної установи «Інститут стоматології Національної академії медичних наук України», кандидат медичних наук, секретар Експертної проблемної комісії

Дєньга 
Оксана Василівна

завідувач відділу епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань дитячої стоматології та ортодонтії Державної установи «Інститут стоматології Національної академії медичних наук України», завідувач кафедри стоматології дитячого віку Одеського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор

Біденко 
Наталія Василівна

доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук,

Смаглюк 
Любов Вікентіївна

завідувач кафедри ортодонтії Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», доктор медичних наук, професор

Павленко 

директор Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор

Олексій Володимирович

Мірчук
Богдан Миколайович

Завідувач кафедри ортодонтії Одеського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор

Ковач 

завідувач кафедри дитячої стоматології Державного закладу «Дніп-

Ілона Василівна

ропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», доктор медичних наук, професор

Гулюк 
Анатолій Георгійович

завідувач кафедри хірургічної стоматології Одеського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор

Чумакова
Юлія Геннадіївна

старший науковий співробітник консультативно-поліклінічного відділення Державної установи «Інститут стоматології Національної академії медичних наук України», доктор медичних наук

Романова
Юлія Георгіївна

виконуюча обов’язки завідувача кафедри терапевтичної стоматології Одеського національного медичного університету, доктор медичних наук, доцент

Ульянов
Вадим Олексійович

завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Одеського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор

Савичук
Наталія Олегівна

Завідувач кафедри дитячої стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ПРОБЛЕМНОЇ КОМІСІЇ 
МОЗ ТА НАМН УКРАЇНИ «СТОМАТОЛОГІЯ»

Для дисертаційних робіт:

 1. Скерування на ім’я голови ПК МОЗ та НАМН України «Стоматологія».
 2. Завдання на проведення інформаційних досліджень (додаток А).
 3. Регламент пошуку (додаток Б)*.
 4. Довідка про пошук (додаток В)*.
 5. Реєстраційна картка.
 6. Розширена анотація, у якій подати наступні відомості:
  1. Стан проблеми на сьогодення.
  2. Останні дані з питань, що вивчаються.
  3. Ким і де розробляється подібна проблема.
  4. Чітко сформулювати не вирішені на даний момент питання.
  5. Чітко сформулювати мету і завдання дослідження.
  6. Визначити об’єкт дослідження та предмет дослідження, яким способом автор передбачає вирішити поставлені завдання, які для цього у автора є передумови та можливості.
  7. З яким підрозділами, інститутами, іншими установами плануються комплексні дослідження і у якій сфері.
  8. Об’єм досліджень та їх кількість.
  9. Новизна досліджень і чим ці дослідження будуть відрізнятися від відомих.
  10. Можливі (при вирішенні поставлених завдань) теоретичні та практичні результати досліджень.
  11. Об’єм роботи, який вже виконаний здобувачем за темою.
 7. Перелік основних методик досліджень, як будуть використовуватись у процесі виконання роботи, перелік апаратури, яка буде використана, її метрологічне забезпечення.
 8. Попередній зміст дисертації.
 9. Календарний план виконання дисертації.
 10. Список друкованих праць (див. додаток 1).
 11. Відгук наукового керівника на тему кандидатської дисертації із зазначенням назви планової теми, фрагментом якої є дана робота, та № державної реєстрації.
 12. Відгук суміжної кафедри на тему кандидатської роботи.
 13. Розширена виписка з протоколу засідання кафедри про розгляд та рекомендацію теми дисертаційної роботи до затвердження.
 14. Виписка з протоколу засідання проблемної комісії медичного закладу про обговорення теми дисертації з рекомендацією щодо її розгляду на Проблемній комісії МОЗ та НАМН України «Стоматологія».
 15. Характеристика здобувача, видана кафедрою.
 16. Особистий листок з обліку кадрів (для здобувачів, які не є працівниками кафедри).
 17. Відомості про дисертанта, завірені секретарем Вченої ради медичного університету.
 18. Відомості про наукового керівника, консультанта, завірені секретарем Вченої ради медичного закладу.
 19. Витяг з протоколу засідання комісії з біоетики медичного закладу.
 20. При плануванні докторської дисертації додати автореферат кандидатської дисертації.
 21. П’ять конвертів з марками, на одному з яких зворотна адреса для запрошення повідомлення та листування.
 22. Контактний телефон дисертанта (бажано мобільний) та повна адреса для листування (індекс обов’язково).

                                                 
____________________________
*документи оформляються відповідно до методичних рекомендацій Укрмедпатентінформу «Інформаційні і
патентні дослідження на етапах планування і виконання науково-дослідних робіт з проблем медицини» (Київ, 1999).

 
Всі матеріали подаються у 2-х примірниках.


Додаток 1
СПИСОК
наукових праць______________________________________________ (прізвище, ім’я, по-батькові)з/п

Назва

Видавництво, журнал 
(назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість  друкованих сторінок

Прізвище  співавторів

 

 

 

 

 

 

Для науково-дослідних робіт:

 1. Скерування на ім’я голови ПК МОЗ та НАМН України «Стоматологія».
 2. Проект науково-дослідної роботи.
 3. 2 рецензії незалежних експертів.
 4. Подання Вченої ради установи з обґрунтуванням наукової новизни і практичної цінності проекту.
 5. Реєстраційна карта (РК) УкрІНТЕІ (Український інститут науково-технічної і економічної інформації) (незареєстрована).

 
Для нововведень, інформаційних листів, методичних рекомендацій:

 1. Скерування на ім’я голови ПК МОЗ та НАМН України «Стоматологія».
 2. Рецензія незалежного експерта.
 3. Заслання на опубліковані та науково-дослідні роботи.
 4. Звіт о проведенні досліджень, стверджуючих нешкідливу та специфічну дію препаратів або методів, які використовуються.
 5. Копії дозвільних документів МОЗ України.

/Пункти №4,5 подаються на вибір./